Giới thiệu LGSP

CSDL dùng chung là nơi tập trung toàn bộ kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Cơ quan, tổ chức có thể thực hiện việc khai thác và đồng bộ dữ liệu về CSDL dùng chung của tỉnh thông qua nền tảng LGSP.
Nền tảng LGSP đảm nhiệm vai trò chính trong viêc cung cấp các thông tin kết nối đến các phần mềm tại đơn vị, khai thác và đồng bộ dữ liệu từ CSDL tập trung của tỉnh.

Mô hình kết nối LGSP
CÁC ĐƠN VỊ ĐANG KẾT NỐI

KHỐI SỞ

Sở Tài chính

www.stc.gov.vn

Sở Tư pháp

www.snv.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

www.snv.gov.vn

PHẦN MỀM NỘI TỈNH

Hệ thống 1 cửa điện tử

Phần mềm quản lý văn bản

Phần mềm văn thư lưu trữ

Phần mềm tích hợp

Hệ thống email